Obchodní podmínky

společnosti PROMOTON s.r.o., IČO: 263 99 415, se sídlem Tleskačova 1526/17, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17780 (dále jen „Prodávající“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky provozu a užívání internetového obchodu TUGI provozovaného Prodávajícím na https://eshop.tugi.cz  (dále jen „E-shop“) a podmínky kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky nakupujícímu v E-shopu (dále jen „Kupující“).

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

1.3. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“),

1.4. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

1.5. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to E-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Některé funkce E-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu.

2.2. Pro účely registrace Kupující vyplní elektronický formulář v E-shopu a odešle ho Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné.

2.3. Fyzická osoba může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla 18 (osmnácti) let a je plně svéprávná.

2.4. Odesláním registračního formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní E-shopu.

2.5. Po odeslání registračního formuláře Prodávajícímu je Kupující povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů Prodávajícího. Okamžikem ověření e-mailové adresy Kupujícího dojde k dokončení registrace (tj. k uzavření smlouvy o registraci a zřízení Uživatelského účtu, dále jen „Registrace“).

2.6. Na základě Registrace je automaticky vytvořen Uživatelský účet.

2.7. Uživatelský účet náleží vždy jednomu Kupujícímu. Kupující může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.

2.8. Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Kupující. Při jakékoli jejich změně je Kupující povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce.

2.9. Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Kupujícího. Kupující je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Kupující bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření Prodávajícího.

2.10.   Kupující není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Kupující je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Kupující, jiná osoba Kupujícím pověřená či jiná třetí osoba.

2.11.   Prodávající neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

2.12.   Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím Registraci prostřednictvím rozhraní E-shopu. To nemá vliv na případné již uzavřené Smlouvy.

2.13.   Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. O zrušení Uživatelského účtu Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prezentace zboží na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Ceny zboží zobrazované v rozhraní E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, souvisejících poplatků a jiných podobných peněžitých plnění, pokud není uvedeno jinak.

3.3. Smlouva ohledně konkrétního zboží se uzavírá na základě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“). Do objednávkového formuláře Kupující musí vyplnit všechny údaje označené jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

3.3.1.    informace o objednávaném zboží a jeho množství (Kupující zboží vybírá vložením do košíku v rozhraní E-shopu),

3.3.2.    informace o požadovaném způsobu doručení zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

3.3.3.    identifikační údaje Kupujícího, doručovací a fakturační adresu,

3.3.4.    vybraný způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.

3.4. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Veškeré údaje uvedené v Objednávce musí být správné, úplné a aktuální. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů ze strany Kupujícího.

3.5. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího.

3.6. Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

3.7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy:

3.7.1.    Kupující zaplatí řádně celou cenu za zboží dle učiněné Objednávky, a

3.7.2.    Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky (akceptaci) a přijetí platby za zboží v Objednávce, a to na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.

3.8. Pokud Kupující nezaplatí řádně cenu dle Objednávky ani do 3 (tří) dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Objednávka bude zrušena.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží jsou zobrazeny vždy u daného zboží v rozhraní E-shopu a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Rozhodující je cena zboží platná v okamžiku odeslání Objednávky Prodávajícímu.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující zaplatí Prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených jako nabízené možnosti platby v rozhraní E-shopu (v objednávkovém formuláři). Pokud rozhraní E-shopu neuvádí jinak, lze platby provádět následujícími způsoby:

4.2.1.    bezhotovostně prostřednictvím platební brány provozované společností [Shoptet],

4.2.2.    bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího 2902649633/2010

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v rozhraní E-shopu (objednávkovém formuláři) uvedeno jinak, kupní cena už zahrnuje tyto náklady.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem potvrdí, že kupní cena byla zaplacena.

4.5. Není-li v E-shopu uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu a množství objednávaného zboží a předpokládané doby doručení jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na E-shopu. Dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech. Prodávající neodesílá zboží Kupujícímu dříve než před přijetím platby ceny dle Objednávky.

5.2. V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů předpokládanou dodací lhůtu uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.

5.3. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu.

5.4. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

5.8. Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může Kupující, který je Spotřebitelem, od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Smlouvy uhradil.

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM

6.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží příslušným přepravcem nebo poskytovatelem doručovacích služeb překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu) podle Smlouvy a dokladu od přepravce.

6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na zásilce vidět, že byla vystavena působení vlivům počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu je oznámit Prodávajícímu na kontaktním e-mailu uvedeném níže. Prodávající doporučuje pořídit zároveň fotodokumentaci balíku a/nebo poškozeného obalu.

7. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že zboží:

7.1.1.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

7.1.2.    je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

7.1.3.    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.2.1.    je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy,

7.2.2.    zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

7.2.3.    je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

7.2.4.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

7.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 7.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.4. Odstavec 7.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Pokud zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 těchto Obchodních podmínek, má vadu.

8.2. Kupující může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí.

8.3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží:

8.3.1.    pokud vadu sám způsobil,

8.3.2.    při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.4. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

8.4.1.    dodání nového zboží bez vady nebo

8.4.2.    opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

8.5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.6. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady.

8.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

8.7.1.    Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 8.5 a 8.6,

8.7.2.    se vada projeví opakovaně,

8.7.3.    je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo

8.7.4.    je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

8.8. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.

8.9. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8.10.   Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

9. POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí při uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný zde.

10.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1.   Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem:

10.1.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, nebo v případě, že Kupující v rámci jedné objednávky objedná více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, ode dne převzetí posledního kusu zboží.

10.1.2. Kupující, který je Spotřebitelem, nemá právo odstoupit od Smlouvy podle odst. 10.1.1 pokud již porušil zapečetěný obal zboží, poněvadž s ohledem na charakter zboží z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů není vhodné po porušení zapečetěného obalu zboží vrátit, a to podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku. Kupující, který je Spotřebitelem, dále nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud je předmětem Smlouvy dodávka zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

10.1.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je dostupný zde. Podepsané oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail: info@tugi.cz

10.1.4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.1.5. Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10.1.6. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.2.   Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Podnikatelem:

10.2.1. Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy

10.2.2. Ustanovení odst. 10.1.3 až 10.1.6 těchto Obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od Smlouvy se použijí na Podnikatele obdobně.

10.2.3. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.

10.3.   Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího:

10.3.1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží.

10.3.2. Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

11.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.

11.2.   Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.

11.3.   V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení
§ 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.

11.4.   Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

11.5.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů služeb komunikace na dálku.

11.6.   Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným Smlouvám přistupovat skrze Uživatelský účet na E-shopu.

12.  UŽÍVÁNÍ A PROVOZ E-SHOPU

12.1.   E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.

12.2.   Kupující je E-shop a další chráněné statky v něm obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží, Registraci a užívání Uživatelského účtu dle Obchodních podmínek). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

12.3.   Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob. Kupujícímu v případě nedostupností či nefunkčností E-shopu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

13.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1.   Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný zde.

14.  ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

14.1.   V případě, že dojde mezi Kupujícím a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

14.2.   K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

15.  PODPORA

15.1.   Kupující může kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení funkčnosti E-shopu, zejména v případech, kdy jsou E-shop nebo jeho dílčí funkce nefunkční nebo nedostupné. Pro kontaktování Prodávajícího v těchto případech využijte:

15.1.1. Telefonní linku: +420 724 154 840

15.1.2. E-mailový kontakt: info@tugi.cz

15.2.   Prodávající bude Kupujícího informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Kupující využil ke kontaktu.

16.  VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1.   Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, ke Smlouvě nebo Registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:

16.1.1. kontaktní údaje Prodávajícího: e-mail: info@tugi.cz, telefonní číslo: +420 724 154 840,

16.1.2. kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce či Uživatelském účtu.

16.2.   Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v Uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

16.3.   Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, resp. Uživatelském účtu.

17.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1.   Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rozhraní E-shopu a informace o tomto doplnění a/či změně bude registrovaným Kupujícím také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Kupující nesouhlasí, má právo Registraci kdykoli ukončit. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na Smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původních Obchodních podmínek.

17.2.   Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

17.3.   Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část.

17.4.   Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 28. 8. 2023.